Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Φόρτωση...

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Το περιεχόμενο της NΕΑΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ (CHF)        Αγαπητοί δανειολήπτες, όπως εκ του, ως άνω, περιεχομένου της εν λόγω απόφασης, πολύ καλά κατανοήσατε, αυτή αφορά τους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου (CHF) εις τους οποίους και προσεφέρθη από την Τράπεζα Eurobank η τριετής (3της) προστασία της μηνιαίας δόσης και το δικαίωμα ανανέωσης αυτής. Επιπροσθέτως δε επιδικάζει ένα μικρό χρηματικό ποσό για την ηθική βλάβη που υπέστη η εν λόγω δανειολήπτρια από ενέργειες της τραπεζικής εταιρίας.

Αντώνιος Ν. Πράτας
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις
τηλ. 6974-417556.

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ (CHF)

                            

                       Aγαπητοί δανειολήπτες, 
ευτυχώς οι έλληνες δικαστές βλέποντας την αδικία που υποστήκατε όλοι εσείς εξαιτίας της συνάψεως των εν λόγω δανείων, οι οποίες σαφώς και συνήφθησαν δια της καταχρηστικής ασκήσεως του θεσμού της συμβατικής ελευθερίας (361ΑΚ) από μέρους των τραπεζών, εξέδωσαν μία νέα διαπλαστική-αναγνωριστική απόφαση σχετικά με ένα δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Τί σημαίνει αναγνωριστική-διαπλαστική απόφαση; Πολύ απλά το ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ, αφενός μεν αναγνώρισε την μερική ακυρότητα της εν λόγω σύμβασης στεγαστικού δανείου, αφετέρου δε διάπλασε την εν λόγω σύμβαση ούτως ώστε να λειτουργεί εφεξής με τους όρους με τους οποίους ζητήσατε εμείς με το διατακτικό της εν λόγω αγωγής μας.

Περιληπτικά : Ποιους δανειολήπτες αφορά η εν λόγω απόφαση. Αφορά τους δανειολήπτες οι οποίοι είχαν συνάψει σύμβαση ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ τους από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις του ευρώ (€) εν σχέσει με το ελβετικό φράγκο (CHF) πάντοτε με βάση την ισοτιμία των δύο νομισμάτων της ημέρας εκταμίευσης του δανείου, ή άλλως της ημέρα μετατροπής του νομίσματος (από € εις CHF).

Τί διατάζει η εν λόγω απόφαση :
      Α. Ακυρώνει την προστασία δόσης όπως την είχαν προβλέψει συμβατικά οι εν λόγω τράπεζες καθώς και τις τροποποιητικές συμβάσεις που είχαν συναφθεί αμέσως μόλις είχε λήξει η προστασία της μηνιαίας δόσης,
       Β. Υποχρεώνει την τράπεζα να προστατεύει τον  πελάτη της με βάση την ισοτιμία που εκταμίευσε το δανεισθέν ποσό, ήτοι εις αυτή του 1 (€) προς 1,65οο ελβετικά φράγκα (CHF).
         Γ. Αποζημιώνει χρηματικά τον πελάτη μου λόγω της ηθικής βλάβης την οποία και υπέστη.

   Επειδή όμως η εν λόγω απόφαση εξεδόθη εις περιφερειακό πρωτοδικείο, αναγνώσθη εις εμέ το διατακτικό της περιληπτικά, το επόμενο δεκαήμερο τα σημαντικότερα μέρη της θα δημοσιευθούν σκαναρισμένα εις τον παρόν διαδικτυακό τόπο.
Σημειωθείτω πως η εν λόγω απόφαση χαρακτηρίζεται απο εμένα ως πρωτότυπη δια τον λόγω ότι δεν εκδόθηκε με βάση το δεδικασμένο -σκεπτικό του ΔΕΚ και εντεύθεν του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, αφού άλλωστε η αγωγής μας είχε κατατεθεί πολύ πριν την έκδοση των εν λόγω αποφάσεων. Με απλά λόγια δεν αιτήθηκα την αναγνώριση της καταχρηστικότητας του όρου δυνάμει του οποίου "η πληρωμή της δόσεως θα γίνεται εις το νόμισμα του ευρώ με βάση την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου της ημέρας πληρωμής της", ισχυρισμός που έαν είχε συμπεριληφθεί εις την εν λόγω αγωγή θα ανάγκαζε τον δικαστή αυτεπάγγελτα να συμπεριλάβει το ΔΕΚ εις την εκδοθησομένη απόφαση.

  Ευχαριστούμε τους Έλληνες δικαστές δια την ορθή απονομή της δικαιοσύνης.  


Αντώνιος Ν. Πράτας
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις 

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ CHF

                                 Αγαπητοί δανειολήπτες, 
μετά την συνταρακτική κίνηση της κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας να ξεκλειδώσει την ήδη, από τον Οκτώβριο του 2011, κλειδωμένη ισοτιμία του ευρώ με το ελβετικό φράγκο, που είχε ως αποτέλεσμα να ισοσκελιστεί η ισοτιμία των προαναφερόμενων νομισμάτων, οι δανείστριες τράπεζες, μετά από εγκυκλίους που έλαβαν από τα κεντρικά τους, καλέσαν τηλεφωνικώς μεγάλο μέρος των δανειοληπτών προκειμένω να ρυθμίσουν, με τα νέα δεδομένα, την αποπληρωμή των δανείων τους . Οι εξ αυτών προτεινόμενες ρυθμίσεις είχαν ως περιεχόμενο εις ορισμένες περιπτώσεις την επιμήκυνση των δανείων, ενώ εις άλλες προβλεπόταν η εφεξής αποπληρωμή των δανείων εις την ειρημένη από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι και πρόσφατα κλειδωμένη ισοτιμία ευρώ- φράγκου και δη εις αυτή του 1 ευρώ (€) προς 1,200 ελβετικά φράγκα (CHF).

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ : ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΛΟΓΟΥΣ
      Οι προτεινόμενες από τις τράπεζες πρόσθετες πράξεις τροποποίησης είναι συμβάσεις με τις οποίες αναγνωρίζει κάποιος το χρέος που έχει από ορισμένη αιτία. Οι συμβάσεις αυτές ιδρύουν νέα ενοχική σχέση που αποτελεί νέα ενοχή αυτοτελή και ανεξάρτητη από την υποκείμενη αιτία (όταν αυτό θέλουν οι συμβαλλόμενοι και δεν αποβλέπουν μόνο στην παροχή αποδεικτικού μέσου για την ύπαρξη του χρέους ή στην επιβεβαίωση μίας υπάρχουσας έννομης σχέσης που διασφαλίζουν έτσι από ενδεχόμενα ελαττώματα, με συνέπεια αυτός που αναγνωρίζει την από ορισμένη αιτία οφειλή του να μη μπορεί πλέον να προτείνει τις ενστάσεις που είχε από την κύρια αιτία. (ΑΠ 11/2005). Εάν δε σκοπός της αιτιώδους αναγνώρισης χρέους είναι, μεταξύ άλλων, και ο καθορισμός του ύψους της οφειλής, δεν επιτρέπεται η επάνοδος των μερών στο ύψος της οφειλής, αφού το ύψος εκείνου που αναγνωρίστηκε με την αιτιώδη αναγνώριση είναι το εφεξής οφειλόμενο (ΑΠ 232/2009).

Εις την καθομιλουμένη και ουχί εις την νομική γλώσσα εάν αναγνωρίσεις με πρόσθετη πράξη την οφειλή σου π.χ από ένα δάνειο, δεν μπορείς να προσβάλεις τα αρχικά ελαττώματα της σύμβασης καθώς και το αναγνωρισμένο δυνάμει της πρόσθετης πράξης ποσό.

ΟΜΩΣ, από την άλλη μεριά και ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ, εις την συγκεκριμένη περίπτωση τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 178 ΑΚ, δυνάμει της οποίας "δικαιοπραξία η οποία αντιβαίνει εις τα χρηστά ήθη είναι άκυρη". Μάλιστα δεν αποκλείεται εις κάποια δικαιοπραξία, και χωρίς τη συνδρομή του άρθρου 179ΑΚ, που αποτελεί ειδικότερη περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 178ΑΚ, εκμετάλλευση του άλλου μέρους υπό περιστάσεις και συνθήκες που προσδίδουν εις την δικαιοπραξία ανήθικο χαρακτήρα, συνεπαγόμενο ακυρότητα αυτής κατά την γενική διατάξη του άρθρου 178ΑΚ. (ΑΠ 2095/2009).

            Ήτοι, ακόμη και εις την περίπτωση που ο μη γένοιτο, υπογραφεί μία τέτοια πρόσθετη πράξη τροποποίησης, φρονώ ότι τούτη έλαβε χώρα κατόπιν μη ύπαρξης έτερης προτεινόμενης εναλλακτικής λύσης από την τράπεζα και υπό τον φόβο αποφυγής της "δαμοκλείου σπάθης" της καταγγελίας της σύμβασης και μάλιστα υπό τις περιστάσεις που εις την αρχή της παρούσης ανέφερα. Κατόπιν τούτου, ακόμη και αυτές οι συμβάσεις μπορούν να ακυρωθούν είτε κατόπιν αγωγής είτε κατόπιν αντένστασης μετά από τυχόν υποβληθείσα ένσταση απο την εναγόμενη τράπεζα. Καλό είναι όμως οι δανειολήπτες να αποφύγουν τέτοιες τροποποιήσεις και να προσφύγουν εις τον φυσικό τους δικαστή.-

Εν τέλει η πρέπουσα στάση των διαπραγματευόμενων δανειοληπτών είναι ή κάτωθι της υπογραφής του η εγγραφή της φράσης ¨Με τη ρητή επιφύλαξη γενικά κάθε νόμιμου δικαιώματός μου' ή η προσφυγή όπως προείπαμε εις την δικαιοσύνη με την άσκηση αγωγής αλλά και ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης που μάλιστα δια της προσωρινής διαταγής θα υποχρεωθεί η αντίδικος τράπεζα να ανέχεται τις καταβολές με βάση την ισοτιμία Ευρώ (€) Ελβετικού Φράγκου (CHF) της ημέρας εκταμιεύσεως.

Αντώνης Πράτας 
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις  

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

H 2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ (CHF)!!!!!!!

                           Αγαπητοί αναγνώστες, η 2η απόφαση δικαίωσης δανειολήπτη σε ελβετικά φράγκα είναι γεγονός. 
              Η εν λόγω απόφαση αφορά δύο δάνεια αρχικώς εις ευρώ που καταρτίστηκαν με δύο έγγραφες δανειακές συμβάσεις αντίστοιχα το έτος 2005. Εις την συνέχεια το έτος 2007 και δη τον μήνα Οκτώβριο κατόπιν προτροπής, με αποκλειστική πρωτοβουλία της τράπεζας, δια μετατροπή του νομίσματος εξυπηρέτησης του δανείου από αυτό του ευρώ εις αυτό του ελβετικού φράγκου (CHF), οι εντολείς μου έδωσαν τη συγκατάθεσή τους και τελικώς το δάνειο από εκείνη την χρονική στιγμή και εφεξής άρχισε να εξυπηρετείται με καταβολές εις το νόμισμα του ευρώ, οι οποίες μετατρέπονταν λογιστικώς εις ελβετικά φράγκα με βάση την τρέχουσα κάθε φορά ισοτιμία. Οπότε η επίδικη υπόθεση αφορά δανειολήπτες δανείων που αρχικώς συνήφθησαν εις ευρώ και εις την συνέχεια μετατράπησαν- δια την ακρίβεια- το νόμισμα εξυπηρέτησης του δανείου μετατράπη από αυτό το ευρώ εις αυτό του ελβετικού φράγκου με βάση τροποποιητικές συμβάσεις.
           Άξιον αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι, παρόλου που εν συνεχεία υπεγράφησαν και τρεις (3) ρυθμίσεις των εν λόγω δανείων (αιτιώδεις αναγνωρίσεις χρέους), εντούτοις με την κύρια βάση της αγωγής μας είχαμε αιτηθεί την αναγνώριση της ακυρότητάς τους λόγω της αντίθεσης των (τροποποιητικών συμβάσεων) εις τα χρηστά ήθη (178 ΑΚ), αίτημά μας που έγινε πανηγυρικά δεκτό από το δικαστήριο και εν τέλη έγινε δεκτό το αίτημά μας να ισχύουν αναδρομικώς ως ισχυρές και έγκυρες οι αρχικές συναφθείσες δανειακές συμβάσεις σε ευρώ.
          Τελικώς το διατακτικό (με απλά λόγια το δικαστήριο αποφάσισε) έχεις ως εξής, ήτοι : 

- ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι ......./8.11.2011 και ........../30.09.2010 πράξεις τροποποίησης δανείου είναι άκυρες.
-ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι ενάγοντες όφειλαν στις 30.08.2012 στην εναγόμενη (τράπεζα) το ποσό των 183.284,38 € για την 1094/21.10.2005 σύμβαση και 4.210.71 € για την 1099/21.10.2005 σύμβαση.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ σκαναρισμένα μέρη της εκδοθήσας απόφασης.

Με εκτίμηση εις όλους εσάς

Αντώνιος Ν. Πράτας
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις.

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ ΠΡΑΞΗ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ (178, 919 ΑΚ) ;. ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2006-2009 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ;

                            Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 178ΑΚ "δικαιοπραξία που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη είναι άκυρη", ως κριτήριο δε των χρηστών ηθών χρησιμεύουν οι ιδέες του κατά τη γενική αντίληψη με φρόνηση και χρηστότητα σκεπτόμενου μέσου κοινωνικού ανθρώπου". Επιπλέον η αντίθεση εις τα χρηστά ήθη, που επιφέρει ακυρότητα της δικαιοπραξίας κρίνεται από το περιεχόμενο της τελευταίας, όχι μεμονωμένα βάσει της αιτίας που κίνησε τους συμβαλλομένους να τη συνάψουν ή του σκοπού εις τον οποίο απέβλεψαν, αλλά του συνόλου των συνθηκών και περιστάσεων που τη συνοδεύουν, με τη βοήθεια των διδαγμάτων της κοινής πείρας (ΑΠ 1734/2009). Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 919 ΑΚ "Όποιος με πρόθεση ζημίωσε άλλον κατά τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει". Προυποθέσεις εφαρμογής της εν λόγω διάταξης 919 ΑΚ είναι : α. συμπεριφορά του δράστη (πράξη ή παράλειψη αναγόμενη εις άσκηση δικαιώματος που αντίκειται εις τα χρηστά ήθη, β. πρόθεση του δράστη για την επαγωγή της ζημίας έστω και με τη μορφή του ενδεχόμενου δόλου, γ. πρόκληση της ζημίας αυτής σε άλλον, δ. αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της αντίθεσης στα χρηστά ήθη συμπεριφοράς του δράστη και της ζημίας του σε άλλον. Συνεπώς κύριο χαρακτηριστό της ιδιαίτερης αδικοπραξίας του άρθρου 919 ΑΚ είναι η αντίθεση προς τα χρηστά ήθη, η έννοια των οποίων είναι νομική, εξετέζεται όμως αντικειμενικώς, σύμφωνα με την αντίληψη του υγιώς κατά το δίκαιο και κατά τη γενική αντίληψη του χρηστώς και με φρόνηση σκεπτόμενου ανθρώπου εις συνδυασμό πάντα με το επιτρεπτό του επιδιωχθέντος σκοπού έστω και θεμιτού και των χρησιμοποιηθέντων μέσων.

  Το Κύριο ερώτημα που τίθεται είναι το εξής : Είναι το δάνειο εις ελβετικό φράγκο δικαιοπραξία αντίθετα με τα χρηστά ήθη ;            
     Η απάντηση που πρέπει να δοθεί εις την προαναφερομένη ερώτησή είναι πως το δάνειο εις ελβετικό φράγκο ως δάνειο εις συνάλλαγμα είναι ΚΑΤΑΡΧΑΣ ένα καθόλα νόμιμο δάνειο. Πρόβλημα όμως μπορεί να υπάρξει εις τις προδιατυπωμένες συμβάσεις τραπεζικών δανείων εις συνάλλαγμα και δη εις ελβετικό φράγκο, οι οποίες με τον τρόπο με τον οποίο προδιατυπώθηκαν από ορισμένες τραπεζικές ανώνυμες εταιρίες εις συνδυασμό με τις συγκεκριμένες συνθήκες της χρονικής περιόδου 2006-2009 μπορεί να αξιολογηθούν από τις δικαστικές αρχές της χώρας ως συμπεριφορά τράπεζας η οποία αντίκειται εις τα χρηστά ήθη. Εις την εν λόγω περίπτωση όντως μπορεί να θεμελιωθεί αξίωση ενός φυσικού προσώπου τόσο δια αποζημίωση λόγω της θετικής ζημίας που υπέστη αυτό εξαιτίας της εις βάρος του δυσμενούς αλλαγής της συναλλαγματικής ισοτιμίας όσο και δια  χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης απέναντι εις μία τραπεζική ανώνυμη εταιρία λαμβανομένων ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ υπόψη των εν λόγω παραμέτρων : 

α. Η Τράπεζα είναι επαγγελματίας και γνώστης της αγοράς χρήματος με ευρύτατη πληροφόρηση εις τον χρηματοπιστωτικό τομέα, λόγω δε της θέσης της αυτής, μπορεί να προκύψει υποχρέωσή της να καταστήσει τον πελάτη της κοινωνό ορισμένων πληροφοριών ή να του παράσχει συμβουλές, 
β. από τη συμπεριφορά της τράπεζας εξαρτάται πολλές φορές και η οικονομική κατάσταση του πελάτη της,
γ. οι σχέσεις τράπεζας και πελάτη έχουν εμπιστευτικό και άρα ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρακτήρα, 
δ. τα πιστωτικά ιδρύματα δεν είναι απλές εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά επιτελούν σημαντικότατη λειτουργία εις την εθνική οικονομία κάθε χώρας διότι χρηματοδοτούν το εμπόριο, τη βιομηχανία και τη κατανάλωση. Η θέση αυτή των τραπεζών τους επιβάλει την υποχρέωση ομαλής και καλόπιστης συνεργασίας με τους πελάτες της, 
ε. η Τράπεζα έχει κατά κανόνα μεγαλύτερη οικονομική ισχύ από τον πελάτη της. 
    Εξ όλων των ανωτέρω συνάγεται ότι η θέση της τράπεζας είναι κατά πολύ πλεονεκτικότερη από αυτή των πελατών της, πράγμα που δικαιολογεί τη δημιουργία αυξημένης υποχρέωσης προστασίας των συμφερόντων των τελευταίων, η οποία εξειδικεύεται με βάση τις ειδικές συνθήκες κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Και τούτο συμβαίνει δοθέντος ότι, μεταξύ τράπεζας και πελάτη δημιουργείται μία εξειδικευμένη σχέση εμπιστοσύνης και εξάρτησης του πελάτη, καθόσον, όπως προείπα, η τράπεζα έχει ειδικές γνώσεις των συνθηκών της αγοράς, καθώς και ευρύτατο φάσμα πληροφοριών. 

ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ ΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΩΣ ΑΝΩ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ.-
              Πρώτον, όπως έχω πολλάκις προαναφέρει εις πολλά δημοσιεύματά μου, η πλειονότητα των δανείων εις ελβετικό φράγκο χορηγήθησαν εις μία χρονική περίοδο κατά την οποία οι τράπεζες γνώριζαν το ενδεχόμενο υποτίμησης του ευρώ μέχρι και ποσοστό της τάξης του 30% και είχαν προβεί εις τέτοιες προσομοιώσεις καταστάσεων κρίσης εις το χαρτοφυλάκιό τους εις συνάλλαγμα. Εκείνη την περίοδο μάλιστα οι τράπεζες διαφήμιζαν τα εν λόγω δάνεια ως τα πιο συμφέροντα προιόντα της αγοράς εν σχέσει με άλλα δάνεια εις ευρώ (€).
              Δεύτερον, εις καμία των περιπτώσεων που έχω χειριστεί μέχρις και σήμερα οι τράπεζες δεν είχαν συμμορφωθεί με τα προαπαιτούμενα της υπ' αριθμ. 2501/2002 Πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
                 Τρίτον, εις όλες τις περιπτώσεις που έχω δικάσει μέχρι και σήμερα δεν απεδείχθη από τις τράπεζες ότι τα δια δάνεια που χορήγησαν είχαν προηγουμένως δανειστεί ελβετικά φράγκα από την διατραπεζική αγορά, αλλά ότι επρόκειτο δια λογιστικές μετατροπές. Δηλαδή ο δανειολήπτης πλήρωνε την μηνιαία δόση του εις ευρώ και εις την συνέχει η τράπεζα το μετέτρεπε εις ελβετικό φράγκο με λογιστικό υπολογισμό ανάλογα της τρέχουσας κάθε φορά ισοτιμίας. 
                 Τέταρτον, πολλοί δανειολήπτες οι οποίοι αρχικώς είχαν συνάψει δανειακές συμβάσεις εις ευρώ κλήθησαν με πρωτοβουλία των τραπεζών την προαναφερόμενη χρονική περίοδο και μετέτρεψαν το νόμισμα του δανείου τους από ευρώ (€) εις ελβετικό φράγκο (CHF).
               Πέμπτον, πολλές από τις συναφθείσες συμβάσεις εις ελβετικό φράγκο, προέβλεπαν αρχικώς μία προστασία δόσης δια τα πρώτα τρία ή τέσσερα χρόνια, οι δε τράπεζες είχαν συμφωνήσει δια τη συνέχεια την δυνατότητα ανανέωσης της προστασίας χωρίς όμως προδιαγεγραμμένα κριτήρια. 

              Μετά ταύτα, οι προαναφερόμενες ενέργειες των τραπεζών κατά την άποψή μου συνιστούν ενέργειες αντίθετες εις τα χρηστά ήθη (919 ΑΚ), διότι είναι αντιφατικό ενώ επέλεξαν οι ίδιες να χορηγήσουν τέτοια δάνεια ως στεγαστικά και μάλιστα με προδιατυμένες συμβάσεις με δήθεν πλεονεκτήματα προστασίας δόσεως κ.λπ, τη σιγμή που είχαν την επιλεκτική γνώση του ενδεχομένου υποτιμήσεως του ευρώ, ταυτόχρονα να στερούν την δυνατότητα από τους δανειολήπτες τεχνηέντως δια των προδιατυπωμένων συμβάσεων δια συνολική και εις συνεχή βάση αποτελεσματική αντισταθμιστική προστασία από τον συναλλαγματικό κίνδυνο δια όλη τη συμβατική διάρκεια. Οι τράπεζες γνώριζαν εκ των προτέρων ότι οι εν λόγω συμβάσεις με τους προδιατυπωμένους και άνευ διαπραγματεύσεων γενικούς όρους συναλλαγής, δια της λειτουργίας τους θα είχαν ως ενδεχόμενη συνέπεια την διόγκωση τόσο του αλήκτου κεφαλαίου όσο της μηνιαίας δόσης μέχρι και ποσοστό της τάξης του 30% και την συνακόλουθη πρόκληση ζημίας εκ του λόγου αυτού και πάρα ταύτα ενέμειναν εις την ειρημένη συμπεριφορά τους.

Αντώνιος Ν. Πράτας
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις
τηλ. 6974-417556. 
               
               
                      

Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

AKOMH MIA ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΕΚΤΗ ΣΕ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ MEΤΡΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ- ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ CHF

           Ακόμη μία προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης των εξαναγκαστικών μέτρων της τράπεζας εγένετο δεκτό από τη δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ύστερα από ανακοπή και αναστολή εκτέλεσης που ασκήθηκε κατά της ...../2014 διαταγής πληρωμής του Προέδρου του Μ. Πρωτοδικείου
             Η επίδικη περίπτωση αφορά εν στεγαστικό δάνειο δια την αγορά πρώτης κατοικίας εις τη Βούλα αττικής. Το αρχικά, το έτος 2005, εκταμιευθέν ποσό ήτο πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00 €) ευρώ και μετά από αλλεπάλληλες καταβολές και τακτική προσήκουσα εξυπηρέτησή του εκ του εντολέα, ανερχόμενων των καταβολών εις το συνολικό ποσό των 70.000,00 €, οι προστηθέντες υπαλλήλοι της τράπεζας με αποκλειστική δική τους πρωτοβουλία τον Ιανουάριο του έτους 2007 κάλεσαν τηλεφωνικώς τους εντολείς μου προκειμένω να τους συναντήσουν. Εις την επιγενόμενη συνάντηση εις το υποκατάστημα της τράπεζας, με το πρόσχημα της θεώρησής τους ως από τους καλύτερους πελάτες της, οι αρμόδια επί των χορηγήσεων υπάλληλος της τράπεζας προέτρεψε και συμβούλεψε καθοδηγητικά τους εντολείς μου να μετατρέψουν το νόμισμα εξυπηρέτησης του δανείου από ευρώ εις ελβετικό φράγκο. Η εν λόγω μετατροπή πραγματοποιήθηκε ως δήθεν συμφερότερος επαναπροσανατολισμός εκπλήρωσης της παροχής των εντολέων μου, όμως μετά την ραγδαία υποτίμηση του ευρώ εις ποσοστό της τάξης του 30%, γεγονός που ήτο εις γνώση όλων των συστημικών τραπεζών προ της καταρτίσεως της εν λόγω μετατροπής, αυξήθηκε αναλόγως  τόσο η μηνιαία δόση του εντολέως όσο και το άληκτο κεφάλαιό του. Αυτό ήτο με βάση τα συμπεφωνημένα (σύμφωνα με σύμβαση) λογιστικά ΛΟΓΙΚΟ τόσο δια την επίδικη περίπτωση όσο και δια όλα τα δάνεια εις CHF. Μετά ταύτα η δόση του απο 3.000 € έφτασε εις το δυσθεώρητο ποσό των 4.500,00 €.
          Έτι δε περαιτέρω, η δυσμενής μεταβολή των οικονομικών συνθηκών εις την χώρα είχε και έχει ως αποτέλεσμα όλα συνολικά τα δάνεια εις τα οποία εμπεριέχονται φυσικά και αυτά εις ελβετικό φράγκο να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν και να λειτουργήσουν κατά τα συμπεφωνημένα. (Pacta sunt serventa).
     
            Ειδικότερα, αξίζει εις το σημείο τούτο να σημειωθεί, ότι τα δάνεια εις ελβετικό φράγκο (CHF) δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν λόγω και της δυσμενούς αλλαγής της ισοτιμίας, δοθέντος ότι ως δάνεια συναφθέντα εις εποχή κατά την οποία επικρατούσαν εντελώς διαφορετικές οικονομικές συνθήκες εξυπηρετούμενα πλέον από τον σύγχρονο πτωχό έλληνα πολίτη και  φορολογούμενο, ακόμη και εις την σύγχρονη της κατάρτισής τους ισοτιμία δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν. Αυτό συνιστά ένα πρόσθετο πρόβλημα δια αναπροσαρμογή της σύμβασης, που ο συντάσσων το παρόν κείμενο έχει μεριμνήσει δια τους εντολείς του. Απαιτεί όμως η αναπροσαρμογή της σύμβασης ενεργή συμβατική σχέση, τουτέστι αδύνατη η αναπροσαρμογή εις καταγγελμένη σύμβαση δανείου.
                 Εν τέλει μετά από την κατάθεση της ανακοπής και της αναστολής εκτέλεσης και την περάτωση της διαδικασίας προσωρινής διαταγής που εις το Πρωτοδικείο Αθηνών έχει τα χαρακτηριστικά ως μίας μικρής πλήρους κατά τα άλλα ακροααματικής διαδικασίας, η δικαστής ήτο δια ακόμη μία φορά, πιθανολογώντας την ευδοκίμηση κάποιου εκ των 6 λόγων ανακοπής μας, θετική και την χορήγησε δια ακόμη μία φορά.  
      Αξίζει να σημειωθεί πως ο χρόνος εκδίκασής της αναστολής εκτέλεσης συμπίπτει με αυτόν της συζήτησης της ανακοπής και δη τον Ιανουάριο του έτους 2017.


Αντώνιος Πράτας
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις  

Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

ΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ (CHF)

                     Η εν λόγω προσωρινή διαταγή αφορούσε την αναστολή εκτέλεσης κάθε εξαναγκαστικής ενέργειας της αντιδίκου τράπεζας, η οποία μετά από αίτησή της πέτυχε την έκδοση διαταγής πληρωμής από σύμβαση στεγαστικού δανείου εις Ελβετικό Φράγκο (CHF). Ασκήσαμε άμεσα ανακοπή εντός 15νθημέρου από την επίδοση εις τον εντολέα μου της διαταγής προς πληρωμή και φυσικά αναστολή εκτέλεσης κατ' αυτής, έτι δε περαιτέρω ζητήσαμε και προσωρινή διαταγή η οποία να απαγορεύει κάθε πράξη εκτέλεσης μέχρι και την συζήτηση της αναστολής εκτέλεσης.-
 
             Η χορήγηση της προσωρινής διαταγής κατ' άρθρο 691 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ είναι μείζονος σημασίας εις τα μεγάλα Πρωτοδικεία της χώρας, ιδίως εις αυτά των Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης κ.λ.π δια τον λόγον ότι και εις την προαναφερόμενη περίπτωση η συζήτηση της αίτησης Αναστολής Εκτέλεσης όπως και αυτή της ανακοπής προσδιορίστηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δια τον Δεκέμβριο του έτους 2016. 
                 Εν τέλει όμως, κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής είμαστε δια τον, ως άνω, λόγο επαρκώς προετοιμασμένοι, αναλύσαμε τους ισχυρισμούς μας εις την Πρόεδρο Πρωτοδικών, προσκομίσαμε τα έγγραφα από την επισκόπηση των οποίων, κατά τη γνώμη μου, πιθανολογείται ένα πρώτο δικανικό συμπέρασμα και φυσικά την υπάρχουσα έως τώρα νομολογία δια τις υποθέσεις αυτές. Εν τέλει τονίσαμε την ανεπανόρθωτη βλάβη την οποία ενδέχεται να υποστούμε εις την περίπτωση που η αντίδικος προβεί εις οποιαδήποτε εξαναστική ενέργεια, δοθέντος ότι η αντίδικος τράπεζα θα εισπράξει χρήματα που εις την ουσία δεν μας έχει δανείσει ποτέ, ίσως και χρήματα που μας ζητά δυνάμει όρου που ζητάμε να κηρυχθεί καταχρηστικός και άκυρος (την αναγνώρισή του εννοώ).

Μετά ταύτα δύο μέρες αργότερα εδόθει η προσωρινή διαταγή- καλύπτουσα τον εντολέα μου έως και τον Δεκέμβριο του έτους 2016, χωρίς να μπορεί πλέον η Τράπεζα να προβεί εις οποιαδήποτε πράξη εξαναγκαστική εισπράξεως της οφειλής της απορρέουσας από δάνειο εις Ελβετικό Φράγκο (CHF)