Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Το περιεχόμενο της NΕΑΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ (CHF)        Αγαπητοί δανειολήπτες, όπως εκ του, ως άνω, περιεχομένου της εν λόγω απόφασης, πολύ καλά κατανοήσατε, αυτή αφορά τους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου (CHF) εις τους οποίους και προσεφέρθη από την Τράπεζα Eurobank η τριετής (3της) προστασία της μηνιαίας δόσης και το δικαίωμα ανανέωσης αυτής. Επιπροσθέτως δε επιδικάζει ένα μικρό χρηματικό ποσό για την ηθική βλάβη που υπέστη η εν λόγω δανειολήπτρια από ενέργειες της τραπεζικής εταιρίας.

Αντώνιος Ν. Πράτας
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις
τηλ. 6974-417556.

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ (CHF)

                            

                       Aγαπητοί δανειολήπτες, 
ευτυχώς οι έλληνες δικαστές βλέποντας την αδικία που υποστήκατε όλοι εσείς εξαιτίας της συνάψεως των εν λόγω δανείων, οι οποίες σαφώς και συνήφθησαν δια της καταχρηστικής ασκήσεως του θεσμού της συμβατικής ελευθερίας (361ΑΚ) από μέρους των τραπεζών, εξέδωσαν μία νέα διαπλαστική-αναγνωριστική απόφαση σχετικά με ένα δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Τί σημαίνει αναγνωριστική-διαπλαστική απόφαση; Πολύ απλά το ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ, αφενός μεν αναγνώρισε την μερική ακυρότητα της εν λόγω σύμβασης στεγαστικού δανείου, αφετέρου δε διάπλασε την εν λόγω σύμβαση ούτως ώστε να λειτουργεί εφεξής με τους όρους με τους οποίους ζητήσατε εμείς με το διατακτικό της εν λόγω αγωγής μας.

Περιληπτικά : Ποιους δανειολήπτες αφορά η εν λόγω απόφαση. Αφορά τους δανειολήπτες οι οποίοι είχαν συνάψει σύμβαση ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ τους από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις του ευρώ (€) εν σχέσει με το ελβετικό φράγκο (CHF) πάντοτε με βάση την ισοτιμία των δύο νομισμάτων της ημέρας εκταμίευσης του δανείου, ή άλλως της ημέρα μετατροπής του νομίσματος (από € εις CHF).

Τί διατάζει η εν λόγω απόφαση :
      Α. Ακυρώνει την προστασία δόσης όπως την είχαν προβλέψει συμβατικά οι εν λόγω τράπεζες καθώς και τις τροποποιητικές συμβάσεις που είχαν συναφθεί αμέσως μόλις είχε λήξει η προστασία της μηνιαίας δόσης,
       Β. Υποχρεώνει την τράπεζα να προστατεύει τον  πελάτη της με βάση την ισοτιμία που εκταμίευσε το δανεισθέν ποσό, ήτοι εις αυτή του 1 (€) προς 1,65οο ελβετικά φράγκα (CHF).
         Γ. Αποζημιώνει χρηματικά τον πελάτη μου λόγω της ηθικής βλάβης την οποία και υπέστη.

   Επειδή όμως η εν λόγω απόφαση εξεδόθη εις περιφερειακό πρωτοδικείο, αναγνώσθη εις εμέ το διατακτικό της περιληπτικά, το επόμενο δεκαήμερο τα σημαντικότερα μέρη της θα δημοσιευθούν σκαναρισμένα εις τον παρόν διαδικτυακό τόπο.
Σημειωθείτω πως η εν λόγω απόφαση χαρακτηρίζεται απο εμένα ως πρωτότυπη δια τον λόγω ότι δεν εκδόθηκε με βάση το δεδικασμένο -σκεπτικό του ΔΕΚ και εντεύθεν του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, αφού άλλωστε η αγωγής μας είχε κατατεθεί πολύ πριν την έκδοση των εν λόγω αποφάσεων. Με απλά λόγια δεν αιτήθηκα την αναγνώριση της καταχρηστικότητας του όρου δυνάμει του οποίου "η πληρωμή της δόσεως θα γίνεται εις το νόμισμα του ευρώ με βάση την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου της ημέρας πληρωμής της", ισχυρισμός που έαν είχε συμπεριληφθεί εις την εν λόγω αγωγή θα ανάγκαζε τον δικαστή αυτεπάγγελτα να συμπεριλάβει το ΔΕΚ εις την εκδοθησομένη απόφαση.

  Ευχαριστούμε τους Έλληνες δικαστές δια την ορθή απονομή της δικαιοσύνης.  


Αντώνιος Ν. Πράτας
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις 

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ CHF

                                 Αγαπητοί δανειολήπτες, 
μετά την συνταρακτική κίνηση της κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας να ξεκλειδώσει την ήδη, από τον Οκτώβριο του 2011, κλειδωμένη ισοτιμία του ευρώ με το ελβετικό φράγκο, που είχε ως αποτέλεσμα να ισοσκελιστεί η ισοτιμία των προαναφερόμενων νομισμάτων, οι δανείστριες τράπεζες, μετά από εγκυκλίους που έλαβαν από τα κεντρικά τους, καλέσαν τηλεφωνικώς μεγάλο μέρος των δανειοληπτών προκειμένω να ρυθμίσουν, με τα νέα δεδομένα, την αποπληρωμή των δανείων τους . Οι εξ αυτών προτεινόμενες ρυθμίσεις είχαν ως περιεχόμενο εις ορισμένες περιπτώσεις την επιμήκυνση των δανείων, ενώ εις άλλες προβλεπόταν η εφεξής αποπληρωμή των δανείων εις την ειρημένη από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι και πρόσφατα κλειδωμένη ισοτιμία ευρώ- φράγκου και δη εις αυτή του 1 ευρώ (€) προς 1,200 ελβετικά φράγκα (CHF).

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ : ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΛΟΓΟΥΣ
      Οι προτεινόμενες από τις τράπεζες πρόσθετες πράξεις τροποποίησης είναι συμβάσεις με τις οποίες αναγνωρίζει κάποιος το χρέος που έχει από ορισμένη αιτία. Οι συμβάσεις αυτές ιδρύουν νέα ενοχική σχέση που αποτελεί νέα ενοχή αυτοτελή και ανεξάρτητη από την υποκείμενη αιτία (όταν αυτό θέλουν οι συμβαλλόμενοι και δεν αποβλέπουν μόνο στην παροχή αποδεικτικού μέσου για την ύπαρξη του χρέους ή στην επιβεβαίωση μίας υπάρχουσας έννομης σχέσης που διασφαλίζουν έτσι από ενδεχόμενα ελαττώματα, με συνέπεια αυτός που αναγνωρίζει την από ορισμένη αιτία οφειλή του να μη μπορεί πλέον να προτείνει τις ενστάσεις που είχε από την κύρια αιτία. (ΑΠ 11/2005). Εάν δε σκοπός της αιτιώδους αναγνώρισης χρέους είναι, μεταξύ άλλων, και ο καθορισμός του ύψους της οφειλής, δεν επιτρέπεται η επάνοδος των μερών στο ύψος της οφειλής, αφού το ύψος εκείνου που αναγνωρίστηκε με την αιτιώδη αναγνώριση είναι το εφεξής οφειλόμενο (ΑΠ 232/2009).

Εις την καθομιλουμένη και ουχί εις την νομική γλώσσα εάν αναγνωρίσεις με πρόσθετη πράξη την οφειλή σου π.χ από ένα δάνειο, δεν μπορείς να προσβάλεις τα αρχικά ελαττώματα της σύμβασης καθώς και το αναγνωρισμένο δυνάμει της πρόσθετης πράξης ποσό.

ΟΜΩΣ, από την άλλη μεριά και ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ, εις την συγκεκριμένη περίπτωση τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 178 ΑΚ, δυνάμει της οποίας "δικαιοπραξία η οποία αντιβαίνει εις τα χρηστά ήθη είναι άκυρη". Μάλιστα δεν αποκλείεται εις κάποια δικαιοπραξία, και χωρίς τη συνδρομή του άρθρου 179ΑΚ, που αποτελεί ειδικότερη περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 178ΑΚ, εκμετάλλευση του άλλου μέρους υπό περιστάσεις και συνθήκες που προσδίδουν εις την δικαιοπραξία ανήθικο χαρακτήρα, συνεπαγόμενο ακυρότητα αυτής κατά την γενική διατάξη του άρθρου 178ΑΚ. (ΑΠ 2095/2009).

            Ήτοι, ακόμη και εις την περίπτωση που ο μη γένοιτο, υπογραφεί μία τέτοια πρόσθετη πράξη τροποποίησης, φρονώ ότι τούτη έλαβε χώρα κατόπιν μη ύπαρξης έτερης προτεινόμενης εναλλακτικής λύσης από την τράπεζα και υπό τον φόβο αποφυγής της "δαμοκλείου σπάθης" της καταγγελίας της σύμβασης και μάλιστα υπό τις περιστάσεις που εις την αρχή της παρούσης ανέφερα. Κατόπιν τούτου, ακόμη και αυτές οι συμβάσεις μπορούν να ακυρωθούν είτε κατόπιν αγωγής είτε κατόπιν αντένστασης μετά από τυχόν υποβληθείσα ένσταση απο την εναγόμενη τράπεζα. Καλό είναι όμως οι δανειολήπτες να αποφύγουν τέτοιες τροποποιήσεις και να προσφύγουν εις τον φυσικό τους δικαστή.-

Εν τέλει η πρέπουσα στάση των διαπραγματευόμενων δανειοληπτών είναι ή κάτωθι της υπογραφής του η εγγραφή της φράσης ¨Με τη ρητή επιφύλαξη γενικά κάθε νόμιμου δικαιώματός μου' ή η προσφυγή όπως προείπαμε εις την δικαιοσύνη με την άσκηση αγωγής αλλά και ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης που μάλιστα δια της προσωρινής διαταγής θα υποχρεωθεί η αντίδικος τράπεζα να ανέχεται τις καταβολές με βάση την ισοτιμία Ευρώ (€) Ελβετικού Φράγκου (CHF) της ημέρας εκταμιεύσεως.

Αντώνης Πράτας 
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις