Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 14 Απριλίου 2013

Καταγγελία Δανείου σε Ελβετικό Φράγκο- Καταγγελία Δανείου Γενικώς-Τρόποι Προστασίας

            Αγαπητοί αναγνώστες,
πολλοί από εσάς θα βιώνετε την αγωνία της ήδη καταγγελθείσας δανειακής σας σύμβασης εις ελβετικό φράγκο ή μη. Και μιλώ δια αγωνία, δοθέντος ότι με την καταγγελία, ολόκληρο το ανεξόφλητο ποσό του δανείου καθίσταται ληξιπρόθεσμο και άμεσα απαιτητό, που σημαίνει ότι ο δανειολήπτης θα κληθεί να πληρώσει ένα υπέρογκο ποσό (που εις τα δάνεια εις ελβετικό φράγκο συμπεριλαμβάνει και την διαφοράν εκ της υποτίμησης του ευρώ έναντι του ελβετικού Φράγκου CHF) δια να συνεχίσει να έχει εις την κατοχή του το ακίνητό του, δεδομένο που στην Ελλάδα του σήμερα, την 3η φτωχότερη χώρα της ευρωζώνης αποκλείεται να συμβεί.

     Καταρχάς, αγαπητοί δανειολήπτες, θα πρέπει να γνωρίζετε πως το δικαίωμα της καταγγελίας του δανείου του εκάστοτε δανειστή (εδώ λοιπόν της τράπεζας) αποτελεί νόμιμο θεμιτό δικαίωμά του, συνυφασμένο με την διαχείριση της περιουσίας του, τον τρόπο της οποίας αυτός ελεύθερα κατ' αρχήν αποφασίζει, όμως η άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας γενικώς δεν θα πρέπει να είναι σε καμία περίπτωση καταχρηστική, δηλαδή οι ειδικές συνθήκες που έχουν προηγηθεί της καταγγελίας να καθιστούν την άσκησή του απαγορευτική, δηλαδή υπερβαίνουσας τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη και ο κοινωνικός και ο οικονομικός σκοπός του δικαιώματος της καταγγελίας (άρθρο 281ΑΚ).-

       Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, λόγου χάριν, καταχρηστική άσκηση δικαιώματος έχουμε εις την περίπτωσιν κατά την οποίαν ένας δανειολήπτης λόγω πρόσκαιρης οικονομικής του αδυναμίας, η οποία υπερβαίνει τα όρια της αντοχής του καθυστερήσει μία δόση του δανείου ή και δύο δόσεις ή και περισσότερες εις τις παρούσες οικονομικές συγκυρίες και η Τράπεζα άμεσα σπεύσει να του καταγγείλει την δανειακή του σύμβαση. Επί παραδείγματι, εις εν δάνειο εις ελβετικό φράγκο, εις το οποίο, η σύμβαση είναι έτσι δομημένη ώστε ο αναγκαστικά εκτιθέμενος εις τον συναλλαγματικό κίνδυνο δανειολήπτης να μην μπορεί σε καμία των περιπτώσεων να προστατευθεί, να είναι δηλ. εγκλωβισμένος εις τις συνεχόμενες συναλλαγματικές διακυμάνσεις, η γνώμη μου είναι πως ακόμη και σε μία τέτοια περίπτωση η καταγγελία της σύμβασης εάν και εφόσον έχουν προηγηθεί προσυμβατικά ή συμβατικά πταίσματα της τράπεζας είναι άκυρη ως καταχρηστικώς ασκηθησομένη.

      Με ταύτα, η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία ενός δανειολήπτη σε ελβετικό φράγκο, η οποία προκλήθηκε πέραν των δυσμενών οικονομικών συνθηκών της χώρας που είχον κατ' επέκταση δυσμενή επίπτωση και εις τα δικά του εισοδήματα και από την προηγηθείσα και την εν γένει συμπεριφορά της τράπεζας, η οποία παραβλέποντας τον οικονομικό του προφίλ, τις προυπάρχουσες ελλειπέστατες χρηματοοικονομικές γνώσεις του τον οδήγησε εις μία μακροχρόνια ενοχική υποχρέωση εις συνάλλαγμα με αποκλειστικό σκοπό την κερδοσκοπία της ιδίας, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την καταγγελία της σύμβασης ενός δανείου εις ελβετικό φράγκο.  Δεν μπορεί να αποτελέσει έτσι την εύλογη αιτία της ασκήσεώς της. Διότι σαφώς και θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι δεν είναι άκυρη, δεν μπορεί να είναι άκυρη μία καταγγελία,  απλώς ζητείται η ακυρότητα της οικείας αυτής δηλώσεως βουλήσεως (καταγγελίας) όταν καταχρηστικά ασκείται ως δικαίωμα, δίχως δηλ. ουσιαστικό κέρδος της τράπεζας και του κάθε εκάστοτε πιστοδότη αλλά με επαχθέστατες συνέπειες δια τον δανειολήπτη.-

Το τελευταίο συνάγεται αν αναλογιστεί κανείς πως οι περισσότερες δανειακές συμβάσεις εις ελβετικό φράγκο συνήφθησαν με τον σκοπό αγοράς πρώτης κατοικίας, δηλ. υπάγονται εις την στεγαστικήν πίστην, τουτέστιν είναι ηλίου φαεινότερο πως ο εκάστοτε δανειολήπτης θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να προστατέψει την κατοικία του και θα προσπαθήσει εις το μέτρον των δυνατοτήτων του να φανεί συνεπής εις τις συμβατικές του δεσμεύσεις μέχρι του πέρατος της συμβατικής του σχέσης με την τράπεζα.


Μετά ταύτα μη νόμιμα είναι και τα κονδύλια συνολικώς που θα ζητήσει και η τράπεζα απο τον δανειολήπτη να πληρώσει συνολικώς.
Με χαρά επίσης σας ανακοινώνω πως έχει εκδοθεί και η πρώτη ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση, η οποία και επακολούθησε εκείνη των (ασφαλιστικών μέτρων) με την οποία είχε ανεστάλει η εκτέλεση διαταγής πληρωμής η οποίας εξεδόθει δυνάμει στεγαστικού δανείου εις ελβετικό φράγκο.

Με εκτίμηση εις όλους εσάς του δανειολήπτας

Αντώνιος Πράτας
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου