Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

            Τα τελευταία χρόνια πολλοί απο εσάς θα έχετε δει Τράπεζες μετά από καταγγελίες δανειακών συμβάσεων και συνακόλουθα την έκδοση διαταγής πληρωμής επί τη βάσει αυτών, να εγγράφουν προσημειώσεις υποθήκης σε περιουσιακά σας στοιχεία με αυτοδύναμο τίτλο αυτόν της διαταγής πληρωμής που μόλις εξεδόθει. ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ είναι όχι αυτό το δικαίωμά τους για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης το οποίο είναι καθόλα νόμιμο, ακόμη και πριν κοινοποιηθεί στον οφειλέτη η διαταγή πληρωμής (άρθρο 724 παρ.1 του Κ.Πολ.Δ), αλλά το γεγονός ότι για τις απαιτήσεις τους αυτές, απο την εποχή που είχε συναφθεί η κάθε δανειακή σύμβαση  έχουν ήδη ασφαλίσει και με το παραπάνω τις απαιτήσεις τους με συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης σε άλλα ακίνητα της κυριότητας του πρωτοφειλέτη ή ακόμη και σε ακίνητα των εγγυητών. 

      Για παράδειγμα σε υπόθεση που χειρίζομαι αυτές τις ημέρες, η ανώνυμη τραπεζική εταιρία η οποία ήδη για δανειακή σύμβαση ανοιχτού αλληλοχρέου λογαριασμού συνολικού ποσού 130.000 ευρώ είχε ήδη απο την ημέρα συνάψεως της σύμβασης εγγράψει για το ποσό των 169.000 ευρώ προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο συγκυριότητας δύο εγγυητών, ΌΜΩΣ μετά την καταγγελία της σύμβασης του αλληλοχρέου και την συνακόλουθη μετά απο αίτησή της έκδοση διαταγής πληρωμής για ποσό 99.000,00 ευρώ (το υπόλοιπο που παρουσιάζε ο λογαριασμός κατά το κλείσιμό του) ενέγραψε επί τη βάσει της διαταγής πληρωμής ως αυτοδύναμου τίτλο νέα προσημείωση υποθήκης σε άλλο ακίνητο του Πρωτοφειλέτη για το ποσό αυτή τη φορά των 115.000 ευρώ. Δηλαδή για απαίτηση 100.000 ευρώ κατά προσέγγιση, έχει εγγράψει προσημειώσεις συνολικού ποσού 284.000 ευρώ (169.000 ευρώ κατά την σύναψη της σύμβασης + 115.000 μετά την έκδοση διαταγής πληρωμής = 284.000 ευρώ)

Είναι προφανές πως η απαίτησή της καλύπτεται και με το παραπάνω απο την αρχική προσημείωση υποθήκης, η οποία ενεγράφει μετά απο συναίνεση των εγγυητών σε δικό τους ακίνητο και πως εν τέλει η ΤΩΡΙΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ επιβαρύνει αδικαιολόγητα και υπέρμετρα την περιουσία του πρωτοφειλέτη εντολέα μου, είναι αντίθετη στο άρθρο 17 του συντάγματος και φυσικά αντίθετη στην ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ.

      ΕΝΕΚΑ λοιπόν της καταχρηστικής αυτής άσκησης του δικαιώματος της Τράπεζας συνέταξα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την αναστολή (πιο σωστά ανάκληση) της διαταγής πληρωμής ως αυτοδύναμου τίτλου εγγραφής προσημείωσης υποθήκης και εξάλειψής της απο τα οικεία βιβλία υποθηκών του κατά τόπου Κτηματολογικού Γραφείου.   

Αυτό επιτάσει και η νομολογία η οποία λέει τα εξής : Ειδικότερα η προσημείωση που έχει εγγραφεί με βάση διαταγή πληρωμής δύναται να εξαλειφθεί με απόφαση του Δικαστηρίου που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής, εφόσον βέβαια συντρέχει προς τούτο λόγος, όπως η εξόφληση της απαίτησης για την οποία εξεδόθει η διαταγή πληρωμής, η ακύρωση της διαταγής πληρωμής, η εξασφάλιση της απαιτήσεως με προσημειώσεις ή υποθήκες επί άλλως ακινήτων κ.λ.π (Λ. Σινανιώτου, Ειδικαί Διαδικασίαι,έκδοση 2η, 1984, σελ. 181, Π. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, 4η έκδοση 1985, σελ. 134 επ. 151).

Προσοχή, γιατί Α/ αν έχει ασκηθεί ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής που αποτέλεσε τον αυτοδύναμο τίτλο για την εγγραφή της προσημείωσης υποθήκης, αρμόδιο δικαστήριο για να διατάξει την ανάκληση και την εξάλειψη της προσημείωσης είναι το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η ανακοπή (π.χ αν έχει ασκηθεί έφεση επί της πρωτόδικης απόφασης απο άσκηση ανακοπής και εκκρεμεί η απόφαση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο) αρμόδιο καθύλη είναι αυτό και όχι το δικαστήριο που εξέδωσε την διαταγή πληρωμής (ειρηνοδικείο ή Μονομελές Πρωτοδικείο),
     Β/ Η αίτηση για την ανάκληση και εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης μπορεί να κατατεθεί απο οποιονδήποτε έλκει έννομο συμφέρον, όπως απο τον διάδικο εις βάρος του οποίο ενεγράφει αυτή αλλά και από τον δανειστή του ας πούμε.-
         Γ/ Επίσης πρέπει να διευκρινίσω και το εξής : Η ανάκληση της προσημείωσης είναι ο όρος που έχει να κάνει όταν αυτή έχει εγγραφεί με βάση προηγούμενη δικαστική απόφαση. Άρα λοιπόν στην περίπτωση που μόλις σας ανέλυσα που έχουμε να κάνουμε με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης βάσει διαταγής πληρωμής, η ενέργεια που πρέπει να γίνει είναι η αίτηση εξάλειψης της προσημείωσης και όχι αυτή της ανάκλησης.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου