Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ-ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΚΑΣΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΟΤΑΝ Η ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ;;

Αγαπητοί αναγνώστες, όχι ότι μου έχουν τύχει πολλές υποθέσεις που αφορούν θέματα στα οποία μπορεί να συμπεριληφθεί αυτό που λέμε "διεθνή δικαιοδοσία" των ελληνικών δικαστηρίων, αλλά μιας που αναγκαστηκα να το ψάξω με λεπτομέρεια σε μία υπόθεσή μου, σας παραθέτω κάποια από αυτά που βρήκα ότι ισχύουν; 

Η Υπόθεσή μου είχε την εξής λεπτομέρεια που έπρεπε να ξεκαθαρίσω.

Κάποιος έλληνας εντολέας μου έχει ασκήσει στα Γερμανικά δικαστήρια αγωγή κατά κάποιου άλλου ομοεθνή μας, επίσης κατοίκου Γερμανίας για υπόθεση ενοχικής φύσεως (αποζημίωση για αθέτηση συμφωνίας, θετική ζημία και διαφυγόντα κέρδη) και ζητάει αποζημίωση που αγγίζει τα 100.000 ευρώ. Ο αντίδικός μας είναι πρόσωπο αφερέγγυο, αφού εκεί που είναι ο τόπος διαμονής του δεν έχει καμία ακίνητη περιουσία που θα παρείχε τα εχέγγυα για την ικανοποίηση της απαίτησης του εντολέα μου, αφού όταν ο πελάτης μου αποκτήσει εκτελεστό τίτλο εναντίον του αντιδίκου μας (τελεσίδικη απόφαση άμεσα εκτελεστή δηλαδή) καμία περιουσία δεν θα βρει προκειμένου να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση και να ικανοποιηθεί από τον επικείμενο πλειστηριασμό. 

Όμως ο αντίδικός μας είχε περιουσία στην Ελλάδα. (ακίνητη). Συνεπώς, ερωτώμαι, μπορεί ο εντολέας μου να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για να δεσμεύσει την περιουσία του αντιδίκου του (με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στα ακίνητά του) από τη στιγμή που η κύρια υπόθεση έχει εισαχθεί σε πρώτο βαθμό στο πρωτοδικείο της Γερμανίας.

Απάντηση : Ναι μπορεί αγαπητοί αναγνώστες αλλά υπό τις ακόλουθες προυποθέσεις. Αυτό έχει οριστεί από τον κανονισμό 44/2001 που στην ουσία παραπέμπει στο εσωτερικό δίκαιο κάθε χώρας, έτσι κατά ταύτα :

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού 44/2001 του συμβουλίου στης 22.12.2000 "για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις" "τα ασφαλιστικά μέτρα που προβλέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους μπορούν να ζητηθούν από τις αρχές του κράτους αυτού, έστω και αν το δικαστήριο άλλου κράτους μέλους έχει, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, διεθνή δικαιοδοσία για την ουσία της υπόθεσης".

΄Έτσι λοιπόν, όπως προκύπτει από την μόλις παρατεθείσα διάταξη, δεν θέλησαν να θεσπίσουν και ως προς τα ασφαλιστικά μέτρα ενιαίους κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας και για τον λόγο αυτόν κατέλιπαν τη σχετική ρύθμιση στα εσωτερικά δίκαια των κρατών μελών και απλώς ορίσανε στο άρθρο 31 του κανονισμού 44/2001 ότι "δεν εμποδίζεται η λήψη τους από το γεγονός ότι η διεθνής δικαιοδοσία για την ουσία της υπόθεσης ανήκει, κατά τις προβλέψεις του κανονισμού, σε δικαστήριο άλλου κράτου μέλους.  

Υπάρχει δηλαδή μία δικαιοδοτική αυτοτέλεια στην λήψη ασφαλιστικών μέτρων.
 Και κατά συνέπεια εδώ εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες διατάξεις του εσωτερικού ελληνικού δικονομικού δικαίου, οι οποίες προβλέπουν την λήψη ασφαλιστικών μέτρων και σε διεθνείς ιδιωτικές διαφορές για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων (προσωρινών μέτρων προστασίας δηλαδή).

Ελληνικό δικονομικό δίκαιο για διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων σε υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων..  
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ : "στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων υπάγονται χωρίς διάκριση ημεδαποί και αλλοδαποί, εφόσον υπάρχει κατά τόπο αρμοδιότητα αυτών προς εκδίκαση της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις περί δωσιδικιών, η εσωτερική αυτή αρμοδιότητα και παρεπόμενα η διαθνής δικαιοδοσία θα κριθούν κατά τον εσωτερικό νόμο της Ελλάδας.
Το ελληνικό δικαστήριο είναι κατά τόπο αρμόδιο να αποφασίσει για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων, είτε με βάση τη γενική νόμιμη δωσιδικία της κατοικίας του εναγομένου (που κατοικεί ο αντίδικός σας δηλαδή που μπορεί να είναι και η έδρα μίας εταρίας αν αυτή είναι η εναγόμενη) είτε το δικαστήριο της παρ.3 του άρθρου 683 του Κ.Πολ.Δ με το οποίο καθιερώνεται αυτοτελής βάση για την άσκηση διεθνούς δικαιοδοσίας επί ασφαλιστικών μέτρων, άρθρο 683 παρ.3 του Κ.Πολ.Δ : Αρμόδιο κατά τόπο είναι και το δικαστήριο του τόπου όπου πρόκειται να εκτελεστούν τα ασφαλιστικά μέτρα (δωσιδικία του τόπου της εκτέλεσης. Ως τόπος εκτελέσως των ασφαλιστικών μέτρων κατά την έννοια που μόλις προανέφερα είναι ο τόπος αποκλειστικά της αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης που θα εκδοθεί και όχι ο τόπος όπου εκούσια θα εκπληρωθεί η παροχή από μέρους του οφειλέτη και αυτό γιατί ο όρος "εκτέλεση" στην παραπάνω διάταξη αναφέρεται προδήλως στην αναγκαστική εκτέλεση της ασφαλιστέας απαίτησης και όχι στην εκούσια συμμόρφωση του οφειλέτη-καθού στο διατακτικό της απόφασης.

ΜΕ απλά ελληνικά τί σημαίνουν τα παραπάνω νομικά.
Αν κάποιος από εσάς έχει απαίτηση κατά κάποιου ευρωπαίου πολίτη η οποία εκδικάζεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο κράτους μέλους και ο αντίδικός σας α) είναι κάτοικος της ελληνικής επικράτειας, β) η εταιρία που σας οφείλει το ποσό έχει έδρα της Ελλάδα, ή γ) έχει περιουσία κινητή ή ακίνητη ένας από τους προαναφερούμενους στην Ελλάδα, τότε στην περίπτωση που συντρέχει επείγον κίνδυνος να μην μπορέσετε να ικανοποιήσετε ποτέ την απαίτησή σας (αν α αντίδικός σας π.χ ψάχνει να την πουλήσει ή ψάχνει να την φορτώσει με εικονικά βάρη π.χ υποθήκες ή προσημειώσεις ή να την μεταβιβάσει κ.λ.π) μπορείτε να καταθέσετε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (είτε προσημείωσης υποθήκης είτε συντηρητικής κατάσχεσης της περιουσίας είτε δικαστικής μεσεγγύησης)  στο ελληνικό δικαστήριο του τόπου α) της κατοικίας του αντιδίκου σας (εκεί που κατοικεί δηλαδή), β) του τόπου που έχει έδρα η εταιρία που σας χρωστάει και γ) του τόπου όπου έχει ακίνητη ή κινητή περιουσία ο αντίδικός σας και σ' αυτόν τον τόπο όπως προείπα άρθρο 683 παρ.3 του Κ.Πολ.Δ θα εκτελεστεί η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων που θα εκδοθεί. 

Αυτό ισχύει για την Ελλάδα, για τις υπόλοιπες ευρωπαικές χώρες (αν θέλετε να ζητήσετε την λήψη ασφαλιστικών μέτρων σ' αυτές) θα πρέπει να απευθυνθείτε και να δείτε τί εφαρμόζεται στο εσωτερικό δικονομικό δίκαιο αυτών των χωρών. ΑΥτή είναι η έννοια της δικαιοδοτικής αυτοτέλειας των ασφαλιστικών μέτρων στα κράτη μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης, ότι ανατρέχουμε στο εσωτερικό τους δίκαιο για να δούμε αν έχουν τα εκεί δικαστήρια και πότε διεθνή δικαιοδοσία να δικάσουν μία ιδιωτική διεθνή διαφορά. 

Έτσι έχει κρίνει και το δικαστήριο των Ευρωπαικών Κοινοτήτων στην υπόθεση C391/1995 (Van Uden maritime BV, ασκούσα δραστηριότητα ως Van Uden Africa κατά   KommanditgeseLIschaft in Firma Deco), ότι δηλαδή η εφαρμογή του άρθρου 31 του κανονισμού 44/2001 για την διεθνής δικαιοδοσία στην λήψη από τα δικαστήρια των κράτων μελών ασφαλιστικών μέτρων, εξαρτάται η εφαρμογή, μεταξύ άλλων, από την προυπόθεση να υπάρχει πραγματικό συνδετικό στοιχείο μεταξύ του αντικειμένου του μέτρου αυτού και της κατά τόπον αρμοδιότητας του συμβαλλόμενου κράτους του επιληφθέντος δικαστή". 

Πορεία της υπόθεσής μου.Δεσμεύτηκε η περιουσία του αντιδίκου με την εγγραφή της προσωρινής διαταγής στα βιβλία βαρών του τόπου της κατοικίας του τελευταίου.

Αναφορικά με την προαναφερόμενη υπόθεση εντολέα μου, ο οποίος όπως σας είπα έχει ασκήσει αγωγή εναντίον ομοεθνή μας στα δικαστήρια της Γερμανίας με ποσό που αγγίζει τις 100.000 ευρώ, μετά την κατάθεση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (εγγραφής προσημείωσης υποθήκης) στα ελληνικά δικαστήρια, η Πρόεδρος Πρωτοδικών, αφού προχείρως πιθανολόγησε τη διεθνή δικαιοδοσία του Μονομελούς Πρωτοδικείου έκανε δεκτό το αίτημα μας για χορήγηση προσωρινής διαταγής (μάλιστα ενώ είναι υποχρεωτική η κλήτευση του αντιδίκου προ 24 ωρών, Η  εν λόγω Πρόεδρος Πρωτοδικών την χορήγησε χωρίς να κλητευθεί ο αντίδικός μας, αφού ο τελευταίος είναι κάτοικος εξωτερικού- ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ- και ήταν φύση αδύνατη η ειδοποίησή του, την τελευταία περίπτωση προβλέπει ο Κώδικας Πολτικής Δικονομίας σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η κλήτευση του αντιδίκου είναι αδύνατη).

Μετά από αυτή την εξέλιση εγγράψαμε την χορηγηθείσα προσωρινή διαταγή στο κατά τόπο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και πλέον κατοχυρώθηκε προσωρινά πάντα ο εντολέας μου, αφού απαγορεύτηκε η νομική και πραγματική μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων του αντιδίκου μας μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου