Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ- ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΩΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΝΑ ΜΗ ΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ- ΤΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ;

    Εξ αφορμής κάποιας ερώτησης πελάτη μου,( θα σας πω παρακάτω την ερώτηση), θα σας παραθέσω το ζήτημα της καταβολής μηνιαίας διατροφής και ειδικότερα από πότε υποχρεούται να την πληρώσει ο εναγόμενος, καθώς και αν ο ενάγοντας γονέας ή σύζυγος, αν πρόκειται για τον εαυτό του, πρέπει στην αγωγή του να θέσει χρονικό ορίζοντα που θα προσδιορίζει την λήξη της καταβολής της. Άραγε είναι αόριστη μία αγωγή που δεν προσδιορίζει τον χρονικό ορίζοντα λήξης καταβολής της διατροφής Έχουμε δικαίωμα να μην βάλουμε καθόλου χρονικό ορίζοντα λήξης καταβολής μηνιαίας διατροφής υπονοώντας με αυτό τον τρόπο ότι την θέλουμε μέχρι να μην έχουμε το δικαίωμα από το νόμο να την ζητάμε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Όπως προβλέπουν τα άρθρα 1390 επ. και 1485 επ. ΑΚ συνάγεται ότι στους όρους καταβολής διατροφής είτε στην εν διαστάσει σύζυγο είτε στο ανήλικου τέκνο δεν συγκαταλέγεται και ο χρονικός ορίζοντας για τον οποίο ζητείται η καταβολή. Τώρα ο χρόνος που θα αρχίσει να καταβάλεται η διατροφή είναι ο χρόνος που ζητάει την παροχή έννομης προστασίας ο ενάγων (ανήλικο ή σύζυγος), δηλαδή ο χρόνος κατάθεσης της αγωγής και η κοινοποίησή της για να καταστεί υπερήμερος ο σύζυγος και γονεάς .

ΠΟΤΕ ΛΗΓΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Η  μηνιαία διατροφή θα σταματήσει να καταβάλεται μόλις αρθούν οι ουσιαστικές συνέπειες του δικαιώματος διατροφής (δηλαδή μόλις ενηλικιωθεί το ανήλικο, ή λυθεί αμετάκλητα ο γάμος των συζύγων). ΌΜως και αυτών των περιστατικών η επίκληση πρέπει να γίνει από τον αντίδικο στον κατάλληλο χρόνο και με την κατάθεση ανάλογου ένδικου βοηθήματος ή ένστασης κ.λ.π., αφού πρόκειται για γεγονότα, των οποίων η επεύλευση είναι βέβαια αλλά ΑΒΕΒΑΙΟΣ είναι ο χρόνος της. 

Είναι κατά ταύτα διακριτική ευχέρεια του ενάγοντος να περιορίσει χρονικά το διάστημα για το οποίο ζητάει διατροφή, ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ σιωπηρώς  (αφού δεν νοείται παραίτηση απο το δικαίωμα διατροφής για το μέλλον) ως προς την νέα άσκηση αγωγής , υπό νέους όρους για μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΟΡΙΣΤΗ Η ΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΙΟ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ
Εν προκειμένω, δεν είναι αόριστη η αγωγή που δεν αναφέρει το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται, και σε αυτές τις αγωγές εφαρμόζεται η ερμηνευτική διάταξη του άρθρου 11 παρ. 7 του Κ.Πολ.Δ, προκειμένου να υπολογισθεί η αξία του αντικειμένου της διαφοράς και ότι συνδέεται με αυτή (καταβολή δικαστικού ενσήμου).
Σε μία τέτοια αγωγή λοιπόν το δικαστικό ένσημο που θα καταβληθεί ισούται με το δεκαπλάσιο της ετήσιας παροχής. (αν δηλαδή μία μητέρα ζητάει για το ανήλικο μηνιαία διατροφή 500 ευρώ, ετησίως ζητάει 500 Χ 12 = 6.000,00 ευρώ και άρα το δικαστικό ένσημο που θα πληρώσει είναι για το δεκαπλάσιο αυτού, δηλαδή 6.000 Χ 10 = 60.000,00 ευρώ. Δηλαδή 4% επί το ποσού αυτού (60.000) + 20% προσαύξηση υπέρ Ταμείου Νομικών και ΤΑΧΔΙΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου