Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Οικονομικές Διενέξεις Μετά Διαζυγίου-Εξασφάλιση συζύγων-Υποθήκη χωρίς δικαστήριο

    Νομίζω αγαπητοί αναγνώστες μου και αυτό το συνάγω από την μέχρι τώρα νομική μου εμπειρία, πως ένα διαζύγιο δεν έχει τις συνέπειες της λύσης του γάμου αυτές καθεαυτές, αλλά έχουμε να κάνουμε και με ενδεχόμενες οικονομικές διενέξεις μεταξύ των συζύγων, αφού μην κρυόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας, κανένας από τη στιγμή που λήγει ένας γάμος δεν θέλει να είναι ο οικονομικά ρηγμένος με τον άλλο να απολαμβάνει έστω και κάποια αποτελέσματα προσπαθειών του άλλου στην απόκτηση περιουσίας.
Τί εν τοις πράγασι συμβαίνει.
Οι οικονομικές διενέξεις που μπορεί να γεννηθούν μετά το διαζύγιο, είναι αυτές που έχω πει και σε άλλο άρθρο του νομικού μου ημερολογίου "Οι λεγόμενες αξιώσεις συμμετοχής στα αποκτήματα του άλλου συζύγου. Το παρόν άρθρο όμως δεν γράφεται γι' αυτές καθεαυτές τις αξιώσεις. Γράφεται για να προστατέψει με μία άμεση κίνηση τον σύζυγο για να προστατεύσει τις αξιώσεις του αυτές μέχρις ότου έρθει ο χρόνος για να τις ασκήσει και μέχρι ότου τελεσιδικήσει η υπόθεσή του αυτή στα δικαστήρια. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Τί συμβαίνει όταν είναι παντρεμένοι οι σύζυγοι.
Αγαπητοί αναγνώστες, όταν είναι παντρεμένοι οι σύζυγοι, ο νομοθέτης θεωρεί πως υφίσταται μεταξύ των συζύγων μία κοινοκτημοσύνη εν τοις πράγμασι, γι' αυτό και είναι σχετικά κάπως αδιάφορο γι' αυτόν αν η υπαγωγή του αποκτώμενου περιουσιακού στοιχείου στην περιουσία του ενός ή του άλλου συζύγου ανταποκρίνεται στον μόχθο και την προσπάθεια που κατέβαλε και ο άλλος σύζυγος στην απόκτησή του.Όταν όμως λυθεί ή ακυρωθεί ο γάμος ή οι σύζυγοι σταματήσουν να συμβιώνουν αυτόματα σταματάει η συζυγική οικονομική κοινότητα που υπήρχε και η κατανομή των περιουσιακών αποτελεσμάτων της πρέπει να είναι ανάλογη με τη συμβολή εκάστου συζύγου.

Κίνδυνος σπατάλης της περιουσίας που γράφτηκε στον ένα σύζυγο χωρίς συναίνεση του άλλου. 

Όπως όμως ήδη προανέφερα, για να μπορέσει να ασκήσει ο εκάστοτε σύζυγος την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, ο νόμος θέτει κάποια χρονικά περιθώρια. Αυτά είναι ότι Ή θα πρέπει να έχει λυθεί αμετάκλητα ο γάμος Ή θα πρέπει να περάσουν 3 χρόνια από τη στιγμή που ξεκίνησε η διάσταση των συζύγων. 

Στο μεσοδιάστημα, πριν δηλαδή βγει το διαζύγιο ή συμπληρωθεί η 3ετία της διάστασης, ο σύζυγος έχει απλά προσδοκία δικαιώματος, που όμως δεν εξομοιώνεται με το δικαίωμα υπό αίρεση, γι' αυτό και δεν μπορεί σε αυτό το στάδιο να ασκηθεί και η αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα απο κάποιο μελλοντικό δικαούχο σύζυγο. 


Κινδυνεύει η περιουσία των συζύγων-Τί μπορεί άμεσα σε ΩΡΕΣ να γίνει;
Σε αυτό το χρονικό στάδιο της προσδοκίας δικαιώματος όπως προείπα, επειδή είναι ενδεχόμενο ο ένας σύζυγος να προβαίνει σε εικονικές αναλήψεις υποχρεώσεων ή πραγματικές ή εικονικές διαθέσεις σε τρίτους των περιουσιακών στοιχείων ή και σε άλλες πράξεις που αποβλέπουν στην μείωση ή στην εξαφάνιση αυτών, ώστε η περιουσία που θα του μείνει στο τέλος να είναι ασήμαντη σε σχέση με την οικονομική συνεισφορά του άλλου συζύγου, ο νομοθέτης παρέσχε στον δικαιούχο σύζυγο της εξής απλή προστασία.

ΥΠΟΘΗΚΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ- ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΘΗΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
¨Οπως προβλέπει το άρθρο 1262 αριθμ. 4 του ΑΚ :Τίτλο απο το νόμο για την απόκτηση υποθήκης έχουν :4 εδαφ. Ο κάθε σύζυγος για την απαίτησή του από την επαύξηση της περιουσίας του άλλου συζύγου κατά το άρθρο 1400ΑΚ.
ΜΕ άλλα λόγια, ο νόμιμος αυτός τίτλος χορηγεί στον δικαιούχο σύζυγο το δικαίωμα να εγγράψει υποθήκη στα ακίνητα του άλλου συζύγου, ανεξαρτήτως αν έχει γεννηθεί ή όχι η αξίωση συμμετοχής του στα αποκτήματα. 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
Δεν απαιτείται η συναίνεση του υποχρέου συζύγου

Δεν απαιτείται παρέμβαση του δικαστηρίου

Μπορεί να εγγραφεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του γάμου ακόμη και πριν τη λύση του αμετακλήτως ή την συμπλήρωση 3ετούς διαστάσεως των συζύγων


Δεν αποτελεί εμπόδιο το γεγόνός ότι είναι μελλοντική απαίτηση


Την ορίζει από μόνος του ο σύζυγος κατά προσέγγιση

Την εγγράφει έχοντας πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό γάμου και τους τίτλους ακινήτων του υποχρέου συζύγου.


'Έτσι ο δικαιούχος σύζυγος, στο στάδιο της προσδοκίας δικαιώματος για την εξασφάλιση της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα, που οφείλεται στην συμβολή του, θα προβεί στον προσδιορισμό του μέρους των αποκτημάτων, που οφείλεται στη συμβολή του κατά προσέγγιση, λαμβάνοντας ως βάση και αφετηρία τις περιουσιακές συνθήκες του χρόνου κατά τον οποίο ζητείται η εγγραφή της υποθήκης.

ΑΛΛΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
 Μία άλλη εναλλακτική εξασφάλιση του συζύγου που κινδυνεύει είναι η κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά του υποχρέου συζύγου, υπό τις προυοθέσεις του άρθρου 1402 ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο : Ο κάθενας από τους συζύγους έχει το δικαίωμα, στην περίπτωση που ασκήθηκε αγωγή διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου, ή που ο ίδιος άσκησε αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα , να ζητήσει από τον άλλο σύζυγο ή τους κληρονόμους του την παροχή ασφάλειας, αν εξαιτίας της συμπεριφοράς τους υπάρχει βάσιμος κίνδυνος ότι κινδυνεύει η αξίωσή του.


Διαφορά σε σχέση με την υποθήκη εκ του νόμου
Πρέπει να έχει ασκηθεί πρώτα αγωγή διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα

Χρειάζεται παρέμβαση δικαστική με τα λεγόμενα ασφαλιστικά μέτρα

Πρέπει όντως να αποδειχθεί ότι υπάρχει βάσιμος κίνδυνος εξαφάνισης της περιουσίας που αποκτήθηκε απο κοινές προσπάθειες 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΗΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Το πλεονέκτημα αυτής αγαπητοί αναγνώστες είναι μόνο οικονομικό, αν σκεφτεί κανείς τα έξοδα που απαιτούνται από τη μία για εγγραφή υποθήκης και από την άλλη για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης που είναι κατά πολύ λιγότερα.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΑΥΤΗΣ
Το μειονέκτημα αυτής, αν όντως μπορούμε να το θεωρήσουμ μεινέκτημα είναι πως με εγγραφή υποθήκης ο σύζυγος έχει το σαφές πλεονέκτημα έναντι όλως των πιθανών επερχόμενων δανειστών του συζύγου, ενώ ο προσημειούχος δανειστής σύζυγος πρέπει ενδεχομένως στο μέλλον να τρέψει σε κάποια φάση την προσημείωση υποθήκης σε υποθήκη αν π.χ μετά απο αυτόν εγγράψουν άλλοι δανειστές και άλλες υποθήκες μετά την δική του την προσημείωση. Αν όμως την τρέψει και αυτός εγκαίρως δεν έχει κανένα πρόβλημα. ¨Ολα αυτά πάντα αγαπητοί μου αναγνώστες είναι πιθανά και ενδεχόμενα να συμβούν, όχι ντε και καλά που λέει και σοφός λαός μας. 

1 σχόλιο: