Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

ΕΞΩΔΙΚΟ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ- ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ- ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

                                  Αγαπητοί αναγνώστες, τελικώς αυτές οι τράπεζες δεν έχουν τον Θεό τους. Παρόλου που έχουν τελεσιδικήσει αποφάσεις που θεωρούν ορισμένες χρεώσεις και πρακτικές τους καταχρηστικές και παράνομες, εντούτοις φαίνεται πως μόνο με κάποια δικαστική απόφαση θα συμμορφωθούν με τις δικαστικές "παραγγελίες".

      Η ως κάτωθι υπόθεση αφορά πελάτη μου ο οποίος είχε συνάψει αφενός μεν, σύμβαση δανείου (ανοικτού) ή άλλως επιχειρηματικού με ανώνυμη τραπεζική εταιρία, αφετέρου δε σύμβαση στεγαστικού δανείου με αυτή, δυστυχώς σε ελβετικό Φράγκο. Όταν ο απρόσεκτος ως προς την ενημέρωσή του αυτός συμπολίτης ανακάλυψε τις συνέπειες που επέφερε το δάνειο σε ελβετικό φράγκο, σταμάτησε να το εξυπηρετεί φυσικά και κατέφυγε στην δικαιοσύνη μέχρι την επίτευξη λύσης σύμφωνα με τα δεδομένα της εξισωτικής δικαιοσύνης, το έτερο όμως ανοικτό δάνειο εξακολουθούσε να το εξυπηρετεί κανονικά και αδιαλλείπτως.

Παρόλα αυτά, η αντίδικος τράπεζα, όλως καταχρηστικώς και αντιθέτως από όσα είχαν προβλεφθεί με τη σύμβαση ανοικτού δανείου, προέβη σε κλείσιμο αυτό με προφορική μόνο γνωστοποίηση στον πελάτη μου. Στο σημείο αυτό ιστάμενα λοιπόν τα πράγματα, ο πελάτης μου με γνώμονα το απόλυτο δίκαιο με το μέρος, η δε τράπεζα με γνώμονα το ψυχρό και μόνο κέρδος της άρχισαν μία ανταλλαγή εξωδίκων που απο ότι βλέπω θα καταλήξει στις δικαστικές αίθουσες. 

Θα μου πείτε ποιό είναι το κέρδος του από όλα αυτά ; Μα φυσικά ότι η καταγγελία της σύμβασης είναι άκυρη ως καταχρηστικώς ασκηθείσα, η τράπεζα δεν μπορεί να προχωρήσει τώρα σε έκδοση διαταγής πληρωμής γνωρίζοντας ότι με μία ανακοπή η υπόθεση θα τραβήξει για άλλα 3-4 ίσως και περισσότερα χρόνια, και αν προχωρήσει εν τέλει θα βρεθεί στην θέση να πληρώνει και δικαστικά έξοδα. 

Ακολουθεί το περιεχόμενο του τελευταίου εξωδίκου μου στην Τράπεζα που εν τέλει της έδεσε τα χέρια :

 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗΜε τη ρητή επιφύλαξη γενικά κάθε νόμιμου δικαιώματός μας σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα :

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 123102410701/17.04.2003 σύμβασης πίστωσης (ανοιχτό δάνειο), η οποία καταρτίστηκε μεταξύ ημών, χορηγήθηκε στην πρώτη από εμάς πίστωση συνολικού ποσού εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000,00) ευρώ, η οποία με την από 13.04.2005 πρόσθετη πράξη αυξήθηκε κατά το ισόποσο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ με αποτέλεσμα το ποσό της πίστωσης να ανέλθει πλέον συνολικά στις εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000,00) ευρώ. Την ανωτέρω σύμβαση, για την εξυπηρέτηση της οποίας ανοίχτηκε ο υπ’ αριθμ. .............. λογαριασμός, εγγυηθήκαμε ο δεύτερος των εδώ εξωδίκως δηλούντων και οι μη υπογράφοντες την παρούσα Δ.Λ και Ε.Λ, με δήλωσή μας που ενσωματώθηκε στην άνω σύμβαση και στην πρόσθετη πράξη αυτής. Όμως εντελώς αιφνιδίως, αναιτιολόγητα και κάθετα αντίθετα με την καλή πίστη και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη που επικρατούν στις συμβάσεις δανείων επαγγελματικών ή μη, με συμβαλλόμενα μέρη τους καταναλωτές- πελάτες από τη μια μεριά και από την άλλη τους προμηθευτές (όπως αυτές οι έννοιες έχουν θεσμοθετηθεί νομολογιακά), προ δεκαεννέα μηνών περίπου μας ενημερώσατε προφορικώς και μόνο προφορικώς πως κλείνετε τον υφιστάμενο λογαριασμό πίστωσης γνωστοποιώντας μας παράλληλα για το υφιστάμενο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο αυτού, τη στιγμή μάλιστα που η εξυπηρέτηση του δανείου από πλευράς μας γινόταν κανονικά με τακτικές καταβολές, όπως άλλωστε προκύπτει και από την εις χείρας μας αναλυτική κατάσταση λογαριασμού. Ειδικότερα διαπιστώσατε, όπως εκ των υστέρων γνωστοποιήσατε σε μας -αρχικώς προφορικά- ότι κατά την ετήσιο έλεγχο της πιστοληπτικής μας ικανότητας, αυτή είχε μειωθεί δραματικά, αφορμή δε αυτού στάθηκε η μη εξυπηρέτηση από πλευράς του δευτέρου εξ ημών έτερου υπ’ αριθμ. 650000........ στεγαστικού δανείου σε ελβετικό φράγκο (CHF), η σύμβαση του οποίου, όπως είχε διαμορφωθεί μονομερώς από πλευράς σας δυνάμει προδιατυπωμένων και άνευ διαπραγματεύσεως Γενικών Όρων Συναλλαγής (ΓΟΣ) συνεπικουρούμενων από τις ειδικές συνθήκες συνάψεως του (προσυμβατικές διαπραγματεύσεις), θεώρησα ότι έχει καταχραστεί σε έντονο βαθμό το θεσμό της συμβατικής ελευθερίας και την επιβαλλόμενη αντισταθμιστική σχέση ισορροπίας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εις βάρος μου και ένεκα της επίτευξης λύσης σύμφωνα με τα δεδομένα της εξισωτικής δικαιοσύνης έχω ήδη καταφύγει ενώπιον του φυσικού μας δικαστή.-

            Κατόπιν του ανωτέρω ενεργειών σας, σας απέστειλα την από 26.04.2012 εξώδικη δήλωσή μας με την οποία σας γνωστοποιούσα τις εκεί εμπεριέχουσες άκυρες ως καταχρηστικές ρήτρες Γενικών όρων Συναλλαγής στις οποίες και στηριχτήκατε, τις προμήθειες που εισπράξατε αντίθετα με την ΠΔΤΕ 2501/31.10.2002 που αντικατέστησε την ΠΔΤΕ 1969/1991 καθώς και το αυθαίρετο και αντίθετο με την επίδικη σύμβασή μας "κλείσιμο" αυτής για το λόγο ότι δεν τηρήθηκε ο επιβαλλόμενος έγγραφος συστατικός τύπος σύμφωνα με τον με αριθμό 16 ΓΟΣ της σύμβασης και εν τέλει σας ζητούσα να προβείτε αφενός μεν σε αντιλογισμό των εκεί παρανόμων εισπρακτέων ποσών, αφετέρου δε στο άνοιγμα του σύμβασης πίστωσης.-

Όμως εσείς, αντί να προβείτε στις κατά νόμο επιβαλλόμενες ενέργειες με την από 12.07.2012 εξώδικη δήλωσή σας, ανταπαντήσατε γνωστοποιώντας μας τα εξής, δηλαδή ό,τι αφενός μεν δεν έχουμε την προστασία του καταναλωτή, διότι το διαφιλονικούμενο δάνειο- πίστωση είναι επιχειρηματικής φύσεως, αφετέρου ότι οι προμήθειες που εισπράξατε παρανόμως ήταν καθόλα νόμιμες, εύλογες καθ’ ύψος και δικαιολογημένες, αφορώσες πραγματικό και λειτουργικό κόστος της οργανωτικής και μηχανογραφικής υποδομής της Τράπεζας και ότι εν τέλει το αίτημά μας στο σύνολό του δεν γίνεται δεκτό.-  

Αντικρούοντας την ως άνω εξώδικη δήλωσή σας πρέπει να γνωρίζετε τα εξής : Α/  Ασχέτως του χαρακτηρισμού ενός δανείου και δη του δικού μας ως επαγγελματικού- επιχειρηματικού ή όχι, καταναλωτής θεωρείται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 εδαφ. α του ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 3587/2007, «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα για τα οποία προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά και τα οποία κάνουν χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών αυτών, εφόσον αποτελούν τον τελικό αποδέκτη τους», τουτέστι εάν λάβαμε το περί ου ο λόγος δάνειο και το χρησιμοποιήσαμε οι ίδιοι ως τελικοί αποδέκτες αυτού (π.χ να στήσουμε την επαγγελματική μας στέγη, μαστόρια, τεχνίτες ράφια, τζαμαρίες κ.λ.π) σαφώς και έχουμε την προστασία του καταναλωτή, γεγονότος του οποίου εμείς έχουμε το βάρος απόδειξής του και εσείς εκ των πραγμάτων δεν είστε σε θέση να γνωρίζετε,
Β/ Τις προμήθειες που εισπράξατε παρανόμως από εμάς σαφώς και όλως αδιαφανώς μετακυλύσατε σε μας, αφού δεν προβλέθηκε αρχικώς στην σύμβαση με διαφάνεια και εν πάσει περιπτώσει  και σε περίπτωση που οδηγηθούμε στις δικαστικές αίθουσες εσείς θα έχετε το βάρος απόδειξης της αντιστοίχησής τους σε πραγματικά διαχειριστικά και λειτουργικά έξοδα.-

Όμως στο σημείο αυτό ιστάμενα τα πράγματα και επειδή για του λόγου το αληθές έχουμε την πραγματική πρόθεση να το πληρώσουμε, το διαφιλονικούμενο δάνειο- σε καμία βέβαια των περιπτώσεων εφάπαξ- σας καλούμε να προβούμε στον εξής εξώδικο συμβιβασμό και δη στην αιτιώδη αναγνώριση χρέους μας με τις εξής ως κάτωθι λεπτομέρειες, ήτοι :
1/ Δεσμευόμαστε και έχουμε την πραγματική δυνατότητα να καταβάλλουμε ανελλιπώς και αδιαλλείπτως κατά μήνα το ποσό των ευρώ διακοσίων (200,00) μέχρι ολοσχερούς εξόφλησής του με την ταυτόχρονη παραίτησή σας από το δικαίωμα σας της εκδόσεως διαταγής πληρωμής φυσικά μόνο και εφόσον εμείς θα τηρήσουμε απαρέγκλιτα την περί ης λόγος δέσμευσή μας.
2/ Η περί ης ο λόγος συμφωνία- συμβιβασμός θα τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της πλήρους αποπληρωμής του δανείου και ότι σε περίπτωση καθυστερήσεως έστω και μίας δόσης θα έχετε το δικαίωμα με μονομερή δήλωσή σας να θεωρήσετε ότι αυτή η αίρεση πληρώθηκε με ανατροπή των αποτελεσμάτων του συμβιβασμού και την επιδίωξη εισπράξεως του συνολικού οφειλόμενου τιμήματος.-

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Σας ΚΑΛΟΥΜΕ, όπως εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, από τη λήψη της παρούσης, να απαντήσετε στην ως άνω πρότασή μας., άλλως
Σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα ασκήσουμε εναντίον σας κάθε νόμιμο ένδικο μέσο, προκειμένου να υποχρεωθείτε προς τούτο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε δικαστικά έξοδα κλπ, ειδικότερα θα προβούμε σε αναγνωριστική αγωγή και σε κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής ρύθμισης κατάστασης για να υποχρεωθείτε στις νόμιμες ενέργειες βάση δικαστικής απόφασης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου