Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Ο Νόμος Κατσέλη- Νόμος για Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά- Σημαντικές Πτυχές του

                    Ο νόμος Κατσέλη αγαπητοί αναγνώστες είναι ο νόμος που εδώ και δύο χρόνια έχει απασχολήσει τουλάχιστο το 70 και% του ελληνικού πληθυσμού που δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα. Ο νόμος αυτό υπό στοιχεία 3869/2010 σχετικά με την ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων θεσπίστηκε από την πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΣ κ. Λούκα Κατσέλη και είχε, έχει ως σκοπό να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στους υπερχρεωμένους συμπολίτες μας να κάνουν μια νέα οικονομική αρχή στην ζωή τους, αρκεί αυτοί να μπορούν να εξυπηρετήσουν για το χρονικό διάστημα των 4 ετών, με βάση το εισόδημά τους, ένα μέρος αυτών όπως θα καθοριστεί απο το δικαστήριο.

Σημαντικές πτυχές του νόμου όπως έχουν διαμορφωθεί από την δικαστηριακή πρακτική και την εξειδίκευσή του είναι με βάση αριθμούς τα εξής : 

1/ Να πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή και επαγγελματίες που δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και φυσικά να έχουν περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Για τους εμπόρους εξάλλου, αυτοί μπορούν να προσφύγουν στον πτωχευτικό κώδικα.

2/ Οι οφειλές τους (ληξιπρόθεσμες και ενήμερες) να μην έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας αλλά και να μην είναι προιόν αδικοπραξίας (914ΑΚ), διοικητικών προστίμων, χρηματικών ποινών, φόρων και τελών προς το Δημόσιο, εισφορών σε οργανισμούς Κοινωνικής ασφάλισης. Αν θέλει ο οφειλέτης να ρυθμίσει και τις οφειλές που αναλήφθησαν το έτος πριν την αίτηση, αναγκαστικά θα πρέπει να περιμένει να περάσει 1 έτος από την ανάληψή τους.

3/Να έχει προηγηθεί υποχρεωτικά εκ μέρους του οφειλέτη καταβολή προσπάθειάς επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές του και αυτή να έχει αποτύχει, κατά το τελευταίο πριν την υποβολή της αίτησης εξάμηνο,
        Ι) Αν αποτύχει αυτός ο εξώδικος συμβιβασμός, ο δικηγόρος του οφειλέτη συντάσσει βεβαίωση από την οποία προκύπτει η αποτυχία της προσπάθειας εξωδίκου συμβιβασμού, ενώ αν επιτευχθεί με την σύμφωνη γνώμη των πιστωτών εξώδικος συμβιβασμός, συντάσσεται και το σχετικό πρακτικό το οποίο αποτελεί τίτλο εκτελεστό (ότι προβλεφθεί εκεί δηλαδή, εκτελείται μετά από εντολή πελάτη με τη σύμπραξη του πληρεξουσίου του δικηγόρου δια μέσου δικαστικού επιμελητή), εφόσον βέβαια ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ από τον κατά τόπο αρμόδιο ειρηνοδίκη,

 ΙΙ) Τα πιστωτικά ιδρύματα, Τράπεζες δηλαδή υποχρεούνται μέσα σε 5 ημέρες (εργάσιμες) από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του οφειλέτη, να του παραδώσουν χωρίς επιβάρυνση αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.

Σε ποιό κατά τόπο δικαστήριο καταθέτει την αίτησή του ο οφειλέτης 
Αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο είναι αυτό της κατοικίας του οφειλέτη, άλλως αυτό του τόπου της συνήθους διαμονής του. 


Ποιά είναι η διαδικασία της κατάθεσης της αίτησης και των εγγράφων αυτής; 
       1/ Αγαπητοί αναγνώστες, για να ξεκινήσει τώρα η διαδικασία της ρύθμισης των οφειλών σας, θα πρέπει στην αίτηση που θα κατατεθεί στο γραμματέα του δικαστηρίου του τόπου της κατοικίας σας να συμπεριλάβετε : α) την κατάσταση της περιουσίας σας με τα κάθε φύσης εισοδήματά σας καθώς και του/της συζύγου σας, β) αναλυτική κατάσταση των πιστωτών (δανειστών) σας καθώς και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) (εδώ θέλει εξειδίκευση και προσοχή) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών σας, που να λαμβάνει υπόψη με έυλογο τρόοπο και να συσχετίζονται τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών σας, όσο και η περιουσία, τα εισοδήματα και η οικογενειακή σας κατάσταση,

Παράλληλα όπως είπα να προσκομίσετε μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησής σας την βεβαίωση για την αποτυχία επίτευξης εξώδικου συμβιβασμού, έγγραφα που αποδεικνύουν τις οφειλές σας αλλά και υπεύθυνη δήλωσή σας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προανέφερα καθώς και έγγραφα για οποιεσδήποτε μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων στις οποίες έχετε προχωρήσει την τελευταία τριετία.

2/ Δεύτερο βήμα. Αφού κατατεθεί η αίτηση, μέσα σε 1 μήνα απο την κατάθεσή της ο οφειλέτης υποχρεούται να την επιδώσει (δια του δικηγόρου του) στους πιστωτές του μαζί με την κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του, της κατάστασης των υπολοίπων πιστωτών και του σχεδίου του διευθέτησης των οφειλομένων. Με το τελευταίο έγγραφο παράλληλα προσκαλούν τους πιστωτές τους να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους σε αυτό μέσα σε προθεσμία δύο μηνών.  Αν δεν υποβάλουν οποιαδήποτε παρατήρηση σε αυτό τεκμαίρεται ότι ο πιστωτής συμφωνεί με το σχέδιο διευθέτησης οφειλών. 


ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΣΧΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΟΥ;

Δυστυχώς όμως η κατάθεση της αίτησης ρύθμισης οφειλών δεν συνεπάγεται αυτόματα και αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης των πιστωτών εναντίον του οφειλέτη. Απαιτείται και κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων αναστολής της εκτελεστικής διαδικασίας ενώπιον του ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη, η οποία αναστολή χορηγείται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών (επίσης απαραίτητη προυποθέση της αναστολής είναι το δικαστήριο να πιθανολογεί ότι η αίτησή σας με τα πραγματικά περιστατικά που την συγκροτούν θα γίνει δεκτή, αλλά και ότι η συνέχιση της εκτελεστικής διαδικασίας θα ζημιώσει ουσιωδώς τα συμφέροντα του οφειλέτη).-

Τί γίνεται αν έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμού ;

Στην περίπτωση που έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, τότε και σε αυτή την περίπτωση και μετά την κατάθεση της αίτησης δεν σταματούν αυτόματα αυτές, αλλά πάλι ο οφειλέτης θα αναγκαστεί να καταθέσει και αίτηση αναστολής της εκτέλεσης κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Υπάρχει κάποια ιδιαίτερα ρύθμιση για τα στεγαστικά δάνεια; 
Ευτυχώς για τα στεγαστικά δάνεια ο νόμος προβλέπει μία ξεχωριστή ρύθμιση και δη ό,τι μπορεί να χορηγηθεί στον οφειλέτη αναστολή εκτέλεσης με ή χωρίς τον όρο καταβολής απο τον οφειλέτη της ενήμερης τοκοχρεωλυτικής δόσης από το χρονικό διάστημα της δημοσίευσης της απόφασης μέχρι και την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης ρύθμισης οφειλών. Η καταβολή της δόσης θα επιβληθεί από το δικαστήριο μόνον εφόσον τα εισοδήματα του οφειλέτη επρκούν για την καταβολή των δόσεων και σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης δεν υποχρεούται για να του χορηγηθεί η αναστολή της εκτέλεσης να καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου